Fegyver-optika és infra műszer javítás, szaktanácsadás
Menü
 
Képek
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Cikkeim
 
Jogszabály gyűjtemény
 
Üres okmányok
 
Óra
 
Naptár
2019. Január
HKSCPSV
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
<<   >>
 
271B32/2007. (III. 19.) GKM rendelet

271B32/2007. (III. 19.) GKM rendelet

272Ba haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról

0BA haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény (a továbbiakban: Httv.) 10. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1B1. § E rendelet alkalmazási köre kiterjed a Httv. mellékletének I-XXIII. és XXV-XXVI. fejezeteibe tartozó haditechnikai termékekre (a továbbiakban: termék), kivéve - a készletből, tárolásból, raktározásból történő kivonásig - a Magyar Honvédség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a rendvédelmi és rendészeti szervek készletében, tárolásában, raktározásában a rendelet hatálybalépésekor már meglévő termékeket.

2B2. § E rendelet alkalmazásában:

3Ba) azonosító jel: a termék egyértelmű azonosítására alkalmas alfanumerikus adat, amely latin betűk és arab számok (karakterek) vagy karakterek és szimbólumok kombinációját tartalmazza;

4Bb) beérkezés: a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Htkr.) 1. §-a 11. pontjának b) alpontjában foglalt kereskedelmi ügylet;

5Bc) behozatal: a Htkr. 1. §-a 1. pontjának a)-b) alpontjában foglalt kereskedelmi ügylet;

6Bd) exportáló ország: a beérkezett vagy behozott termék származási helye;

7Be) exportőr: a termék beérkeztetésével vagy behozatalával foglalkozó cég;

8Bf) gyártási szám: egyedi azonosító jel, amelynek képzésére betű- és számjeleket lehet felhasználni;

9Bg) jelölés: a termék azonosító jellel (jelekkel) történő ellátása, amelyet a termék gyártásakor a terméken, készletezésekor a csomagoláson kell elhelyezni;

10Bh) importáló ország: a kiszállított vagy kivitt terméket fogadó ország;

11Bi) importőr: a termék kiszállításával vagy kivitelével foglalkozó cég;

12Bj) kiszállítás: a Htkr. 1. §-a 11. pontjának a) alpontjában foglalt kereskedelmi ügylet;

13Bk) kivitel: a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 161. cikke szerinti ügylet;

14Bl) külkereskedő: a haditechnikai termék exportőre és importőre;

15Bm) sorozatszám: azonos sorozatú alkotóelemekből, egy technológiai folyamatban gyártott termék azonosítója;

16Bn) tranzitország: a termék szállítása során a Htkr. 1. §-ának 13. pontja szerinti tranzitban érintett ország.

17B3. § (1) A Magyar Köztársaság területén termék jelölés nélkül nem gyártható, nem készletezhető, raktáron nem tartható.

18B(2) Beérkezett vagy behozott termék esetén a jelölési kötelezettség az importőrt, kivitel vagy kiszállítás esetén a gyártót terheli. Ennek keretében az importőr és a gyártó ellenőrzi a terméken a jelölés megtörténtét, ennek hiányában gondoskodik az azonosító jel pótlásáról.

19B(3) A Magyar Honvédség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a rendvédelmi és rendészeti szervek készleteiből kivont, védelmi célra feleslegesnek minősített termék

20Ba) kivitele vagy kiszállítása esetén a jelölés megtörténtének ellenőrzése, esetleges hiány esetén az azonosító jel pótlása az exportőrt,

21Bb) belföldi, rendeltetésszerű további felhasználásra kerülő értékesítése esetén a jelölés megtörténtének ellenőrzése, esetleges hiány esetén az azonosító jel pótlása a külön jogszabályban meghatározott értékesítőt,

22Bc) belföldi, nem katonai célokra történő átalakításra, hatástalanításra, megsemmisítésre való értékesítése esetén a jelölés megtörténtének ellenőrzése, esetleges hiány esetén az azonosító jel pótlása az értékesítőt

terheli.

23B4. § (1) A gyártó a termék jelöléséről a termék gyártási dokumentációjában (például: gyártási előírás, technológia, tervrajz), vagy a hatáskörrel rendelkező által jóváhagyott utasításban (például: technológiai utasítás) foglaltak szerint gondoskodik. A gyártási dokumentáció, vagy az utasítás tartalmazza az adott termék azonosításának részletes leírását és az azonosító jeleket, valamint rendelkezik a jelölés elhelyezéséről és a kivitelezés módjáról.

24B(2) Az egyedileg tervezett és legyártott termék esetén a gyártót az (1) bekezdés szerinti, a termék jelölésére utaló dokumentálási kötelezettség nem terheli.

25B5. § (1) Az azonosító jel megjelenhet

26Ba) közvetlenül a terméken (például: beütés, festés, gravírozás, rásütés, sajtolás);

27Bb) a termékre szerelt adathordozón (például: címke, tábla);

28Bc) készletezés esetén a termék csomagolásán (például: festés, rásütés).

29B(2) Az azonosító jelet tartós kivitelben, úgy kell elhelyezni, hogy az technikai segédeszköz nélkül észlelhető”, könnyen felismerhető, olvasható legyen, és azt csak roncsolásos eljárással lehessen eltávolítani.

30B(3) Jelöléskor csak olyan módszer alkalmazható, amely a termék rendeltetésszerű használata során biztosítja az azonosító jel épségét, egyedi azonosításra alkalmasságát.

31B6. § (1) Az egyes termékfajták jelölésének minimális követelményeit az 1. melléklet tartalmazza, a felsoroltak mellett a gyártó megadhat egyéb adatokat is.

32B(2) A terméken, a termékre szerelt adathordozón vagy a csomagoláson, valamint a terméket kísérő okmányon fel kell tüntetni

33Ba) a gyártó nevét (lehet rövid márkanév vagy márkajel is);

34Bb) a termék megnevezését (típusjelét);

35Bc) a gyártási számot;

36Bd) a gyártás évét;

37Be) a termék műszaki megbízhatóságának jelzését (átvételét).

38B7. § (1) A gyártó az általa gyártott termékről, az importőr a beérkezett vagy behozott termékről a Httv. mellékletének I-XXIII. és XXV-XXVI. fejezete szerinti termék fajtáknak megfelelően csoportosítva nyilvántartást vezet. A nyilvántartáshoz a 2. és 3. mellékletben meghatározott nyomtatványt kell használni.

39B(2) A haditechnikai szolgáltatást nyújtónak a termék hatástalanítására, megsemmisítésére irányuló tevékenységéről az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást kell vezetnie.

40B(3) A kiszállított vagy kivitt termék esetén a nemzetközi ügyletekre vonatkozó nyilvántartási kötelezettség az exportőrt terheli.

41B(4) A nyilvántartásra kötelezett gondoskodik a nyilvántartó lap évenkénti nyitásáról-zárásáról, valamint annak a használatbavételét megelőzően a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által történő hitelesítéséről.

42B8. § (1) A nyilvántartásnak minden esetben tartalmaznia kell a termék jelölési adatait, típusjelét, műszaki állapotát, darabszámát, továbbá a végfelhasználóra vonatkozó információkat.

43B(2) A Httv. I-IV. fejezete szerinti termékek esetén az (1) bekezdésben foglaltak mellett fel kell tüntetni a nemzetközi ügyletekkel kapcsolatos alábbi információkat:

44Ba) a megfelelő engedélyek és hozzájárulások kiadásának és lejártának időpontját;

45Bb) az exportáló ország, az importáló ország és adott esetben a tranzitország megnevezését.

46B(3) A gyártásra, valamint a beérkezett vagy behozott, továbbá a kiszállított vagy kivitt termékre vonatkozó nyilvántartást a gyártónak, illetve a külkereskedőnek

47Ba) a Httv. I-IV. fejezete szerinti termékek esetén legalább 30 évig,

48Bb) egyéb termékek esetén legalább 10 évig kell megőriznie.

49B9. § A nyilvántartásra kötelezett

50Ba) jogutódlással való megszűnése esetén a jogutód köteles a 8. § (3) bekezdés szerinti időpontig a nyilvántartást őrizni függetlenül attól, hogy a jogelőd korábbi tevékenységét folytatja-e;

51Bb) jogutód nélküli megszűnésekor a nyilvántartást köteles a Hivatalnak leadni.

52B10. § (1) A nyilvántartásra kötelezett a nyilvántartott termékekről a Hivatal számára évente egy alkalommal, a tárgyévet követő év február 28. napjáig éves összesített adatot szolgáltat.

53B(2) Az adatszolgáltatás kiterjed a termék

54Ba) Httv. mellékletének I-XXIII. és XXV-XXVI. fejezetébe történő besorolására,

55Bb) megnevezésére (típusjel megadása),

56Bc) gyártásának évére és a legyártott darabszámra,

57Bd) vevőjének/végfelhasználójának nevére.

58B11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

59B(2) E rendelet hatálybalépése előtt

60Ba) legyártott, a rendelet hatálybalépésekor a gyártó raktárkészletét képező terméket a gyártónak utólag kell jelöléssel ellátnia és gondoskodik a nyilvántartásról;

61Bb) beérkezett vagy behozott, a rendelet hatálybalépésekor még nem értékesített termék esetén is alkalmazni kell a rendeletben foglalt rendelkezéseket.

62B(3) E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, - a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

U1. melléklet a 32/2007. (III. 19.) GKM rendelethez

268BHaditechnikai termékek jelölése

I. Fejezet

63BSima csövű fegyverek 20 mm-nél kisebb kaliberrel, más kézifegyverek és automata fegyverek 12,7 mm (0,50 hüvelyk/inch) vagy kisebb kaliberrel, és tartozékok, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek (ML 1)

64BMinden egyes lövészfegyvert (lőfegyvert) gyártásakor egyedi azonosító jelöléssel kell ellátni. A jelölésnek tartalmaznia kell a gyártó nevét, Magyarország, mint az előállítás helye szerinti ország angol nevét (Made in Hungary), a fegyver típus (modell) megnevezését (típusjelét) és kaliberjelét, a gyártási évet és a gyártási számot. Jelölni kell a fegyver műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. Az egyedi jelölést a fegyver olyan lényegi részén kell alkalmazni, mely rész roncsolása a fegyvert tartósan működésképtelenné vagy újbóli beüzemelésre képtelenné tenné. A gyári kiegészítő felszerelés (például: irányzék) rögzítésére szolgáló sínek alá lehetőleg ne kerüljön azonosító jel.

65BA fegyver fődarabjain (például: tokszerkezet, zár, cső) lehetőség szerint részleges szétszerelés nélkül is jól látható helyen, könnyen felismerhető gyártási számot kell elhelyezni.

66BBeérkezett vagy behozott, jelölés nélküli fegyver esetén minimális adatként a gyártó nevét, a gyártó ország nevét, a gyártási számot és a kereskedelmi ügylet évét kell megadni. Továbbá célszerű feltüntetni a fegyver típusjelét és a kaliberjelet.

67BI.1. Rövid lőfegyverek

68BPisztolyon, revolveren a gyártási számot a szánon, forgódobon, tokon, csövön lehetőleg a fegyver jobboldalán, a felirat jellegű azonosító jeleket a szán baloldalán kell elhelyezni.

69BI.2. Géppisztoly, gépkarabély

70BA fegyveren a gyártási számot a záron, zárkereten, tokfedélen, kiszerelhető cső esetén a csövön, a felirat jellegű azonosító jeleket a tok baloldalán kell elhelyezni.

71BI.3. Puska

72BA fegyveren a gyártási számot a csövön, a felirat jellegű azonosító jeleket a tok baloldalán kell elhelyezni.

73BI.4. Mesterlövész puska

74BA fegyver tokrészén kell feltüntetni a felirat jellegű azonosító jeleket, valamint a gyártási számot, a többi fődarabon a gyártási számot, a csövön a csőszámot. A nem fődarabnak tekinthető kiegészítő alkatrészeken a gyártási szám utolsó két-három számjegyét kell feltüntetni.

II. Fejezet

75B20 mm és ennél nagyobb kaliberű sima csövű fegyverek, más fegyverek és fegyverzetek 12,7 mm-nél (0,50 hüvelyk/inch) nagyobb kaliberrel, tűzvetők és tartozékok, és az azokhoz tervezett különleges részegységek (ML 2)

76BII.1. 12,7 mm-nél nagyobb kaliberű kézifegyverek

77BÉrtelemszerűen alkalmazni kell az I. fejezet bevezető részében leírtakat.

78BII.2. Tüzérségi fegyverek

79BTüzérségi eszközöknél az önálló szerkezeti egységeket (például: lövegcső, lövegzár, talpszár, irányzó szerkezet) jelölni kell. A jelölésnek tartalmaznia kell a gyártó nevét, a terméket előállító ország nevét, a termék típus megnevezését, kaliberjelét, gyártási évét és a gyártási számot, továbbá az egység műszaki megbízhatóságát (átvételét).

III. Fejezet

80BLőszerek és mechanikus gyújtószerkezetek, és az azokhoz készített különleges részegységek (ML 3)

81BA lőszerek gyűjtőcsomagolásán (tároláskor és szállításkor a környezeti hatásoknak ellenálló külső csomagolás, például: faláda) az ADR/RID előírásoknak megfelelő formában fel kell tüntetni a termék veszélyességi osztályát, alosztályát és összeférhetőségi csoportját, továbbá a termékazonosító NSN kódszámot.

82BIII.1. Lövészfegyverek lőszerei

83BE termékkörbe tartoznak a különböző űrméretű

84B- pisztolytöltények,

85B- géppisztolytöltények,

86B- puskatöltények,

és a töltényelemek.

87BA legkisebb csomagolási egységen (közvetlenül a töltényeket tartalmazó belső csomagolás) és a gyűjtőcsomagoláson egyaránt kell jelölést alkalmazni. A jelölésnek megfelelő információt kell tartalmaznia a gyártóról, a gyártó országról, a lőszer konstrukcióról, a töltény űrméretéről (kaliber), a gyártási tételszámról és a gyártás dátumáról.

88Ba) Minden katonai lőszeren, a töltényhüvely fenékrészének homloklapján az úgynevezett fenékbélyegzésnek tartós kivitelben kell megjelennie. A jelölésnek utalnia kell a NATO változat jelképére, a gyártóra és tartalmaznia kell a gyártási év utolsó két számjegyét. A megrendelő kérésére a fenékrészen megjelenhet a megrendelőre és a használat jellegére utaló jel is (például: K=kiképzés; SZ=szolgálat).

89BLövészfegyver-töltények megjelölésre vonatkozó további előírásokat tartalmaz az MSZ K 1113, a 9 mm-es Parabellum töltényre az MSZ K 1153, a 7,62 x 51 mm-es lövészfegyver-töltényre az MSZ K 1154 katonai szabvány.

90Bb) Kiszállításra és kivitelre készített termékeknél (például: lőszer, töltényhüvely) igény esetén az űrméret jelölését, a gyártó vagy a megrendelő jelét és a gyártási évre utaló számjegyeket kell feltüntetni.

91Bc) A lőszer gyűjtőcsomagolásán az a)-b) pont szerinti információs adatok mellett a magyar eredetet, a csomagolási egységben lévő töltények mennyiségét és a sorozatszámot is jelezni kell.

92BJelölni kell a lőszer műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

93Bd) Beérkezett vagy behozott, jelölés nélküli lőszer gyűjtőcsomagolásán minimális adatként a gyártó nevét, a gyártó ország nevét, a lőszer típusjelét és a kereskedelmi ügylet évét kell megadni. Továbbá utalni kell a csomagolási egységben lévő lőszerek mennyiségére.

94BIII.2. 20 mm-nél nagyobb űrméretű lőszerek

95BE termékkörbe tartoznak

96B- a különböző űrméretű tüzérségi lőszerek,

97B- a lőszerelemek.

98BA lőszeren tartós módon, illetve a gyűjtőcsomagoláson minden esetben fel kell tüntetni a gyártóra, a termék jellemzőire (például: típus, űrméret, tömeg, sorozatszám, NATO-változat) vonatkozó információkat.

99BA gyűjtőcsomagoláson a lőszerre (például gyártó ország neve), illetve a csomagolásra vonatkozóan további adatokat lehet feltüntetni. Minden esetben jelezni kell a csomagolásban lévő lőszerek darabszámát és a lőszer műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

100BIII.3. Mechanikus szerkezetek

101BE termékkörbe tartoznak

102B- a biztosító és robbantó eszközök,

103B- a gyújtószerkezetek.

104BA termék jelölése során fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, a típusjelét, a sorozatszámot és a mennyiséget.

105BA gyűjtőcsomagoláson a termékre vonatkozó további adatokat lehet feltüntetni (például gyártó ország neve). Minden esetben jelezni kell a csomagolásban lévő termékek darabszámát és műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

 

 

IV. Fejezet

106BBombák, torpedók, nem irányított és irányított rakéták, más robbanó eszközök és töltetek, valamint a hozzájuk tartozó eszközök és részegységek, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra terveztek, és a kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek (ML 4)

107BA termékek gyűjtőcsomagolásain (ládáin) az ADR/RID előírásoknak megfelelő formában fel kell tüntetni a termék veszélyességi osztályát, alosztályát és összeférhetőségi csoportját, továbbá a termékazonosító NSN kódszámot.

108BBeérkezett vagy behozott, jelölés nélküli termék gyűjtőcsomagolásán minimális adatként a gyártó nevét, a gyártó ország nevét, a termék típusjelét és a kereskedelmi ügylet évét kell megadni. Továbbá utalni kell a csomagolási egységben lévő termék mennyiségére.

109BIV.1. Gránátok és pirotechnikai eszközök

110BA terméken fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék típusjelét, a termék funkciójára utaló rövidítéseket, a sorozatszámot, valamint a felhasználhatósági (szavatossági) időt. A pirotechnikai eszközön a használatra vonatkozó utasítás is lehet.

111BA csomagolási egységen a jelzett adatok mellett szerepelnie kell még a gyártás időpontjának, a szállíthatóságára utaló ADR/RID számnak, a csomagolási egység tömegének, a termék NSN számának, továbbá egyéb gyártási azonosító adatnak. Jelölni kell az eszköz műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

112BIV.2. Műszaki harcanyagok

113BA műszaki harcanyagok (robbanó eszközök, területvédő töltetek, gyújtószerek) jelölése során fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, a típusát (gyártmányjelét), a mennyiséget, a sorozatszámot, a szállíthatóságára utaló ADR/RID számot, a tömegét, az NSN számát, a felhasználhatósági időt. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. Szükség esetén egyéb információ is megadható.

114BTovábbi előírások az MSZ K 073 katonai szabvány szerint.

115BIV.3. Lőpor

116BA csomagolási egységen fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék típusjelét és számát, a sorozatszámot, a csomagolási egység tömegét, a gyártás időpontját, a felhasználhatósági időt és a robbanásveszélyre utaló jelet. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

117BTovábbi előírások az MSZ K 051 katonai szabvány szerint.

118BIV.4. Műszaki robbanóanyagok

119BA műszaki robbanóanyagok (a robbanó eszközökhöz és töltetekhez, pirotechnikai eszközökhöz tartozó részegységek, elemek) jelölése során fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, a típusát, a mennyiséget, a sorozatszámot, a szállíthatóságára utaló ADR/RID számot, a tömegét, az NSN számát és a felhasználhatósági időt. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. Szükség esetén egyéb információ is megadható.

120BTovábbi előírások az MSZ K 0165 katonai szabvány szerint.

121BIV.5. Műszaki harcanyagokkal kapcsolatos egyéb eszközök

122BA műszaki harcanyagok lerakására, élesítésére, felszedésére, hatástalanítására, robbantására, vagy érzékelésére szolgáló egyéb eszközök jelölése során fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusát (gyártmányjelét), a mennyiséget és a sorozatszámot. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

V. Fejezet

123BTűzvezető, és kapcsolódó készültségi és riasztó eszközök, kapcsolódó rendszerek, ellenőrző, illesztő és ellentevékenység berendezései, amelyeket kifejezetten katonai célra terveztek, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és szerelvények (ML 5)

124BA berendezéseken, eszközökön elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusjelét, a gyártási számot és a gyártási évet. Továbbá fel kell tüntetni a működtetésre vonatkozó adatokat (például: áramellátás), és jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

VI. Fejezet

125BSzárazföldi járművek és részegységeik (ML 6)

126BVI.1. Katonai célra tervezett szárazföldi járművek és részegységeik [harckocsik és más katonai fegyverrel ellátott járművek, páncélozott járművek, kétéltű és úszó (mély vízen is átkelő) járművek, aknarakók]

127BA járművek alkatrészei, részegységei és fődarabjai jelölésére - amennyiben a gyártmány mérete és felülete megengedi - az eredeti terméktulajdonos dokumentációjában szereplő rajszám vagy típusszám és a gyártó jelének a felvitele szolgál.

128BRészegységen a termék egyedi, gyári azonosító sorszámát is fel kell tüntetni. Főbb alkatrészek esetén a működést nem befolyásoló helyen jelölni kell a gyári azonosító számot.

129BVI.2. Összkerék-meghajtású, terepjáró képességgel rendelkező járművek

130BMinden járműre jól látható és könnyen hozzáférhető, a jármű használata során nem cserélendő helyen, a vonatkozó jogszabály előírásának megfelelően úgynevezett “gyári adattáblát” kell elhelyezni. Az adattáblán szerepelnie kell a gyártó nevének, a jármű gyártó által képzett azonosító számnak (VIN-szám), a jármű megengedett legnagyobb össztömegének, a vontatható megengedett legnagyobb össztömegének, valamint a jármű megengedett legnagyobb tengelyterhelésének az egyes tengelyek szerint.

131BA járművet azonosító VIN-számot az alvázon vagy más hasonló szerkezeti részen is fel kell tüntetni.

132BAz úgynevezett főegységeken (például: alváz, motor, kabin) jól láthatónak kell lennie a főegység gyártóműi azonosítási számának.

VII. Fejezet

133BVegyi vagy biológiai mérgező anyagok, könnygázok, radioaktív anyagok, kapcsolódó berendezések, összetevők, anyagok és technológiák (ML 7)

134BVII.1. Sugárzást mérő, vegyi anyagot jelző, felderítő rendszerek

135BA berendezésen, műszeren, eszközön elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusjelét, a gyártási számot és a gyártási évet. Az önálló funkciójú szerelési egység adattábláján kell elhelyezni a gyártó nevét, az egység megnevezését, a gyártási azonosító számot, továbbá utalni kell arra, hogy mely termékhez tartozik. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

136BA rendszerhez tartozó anyagok (reagensek) belső csomagolásán az anyag megnevezésére, mennyiségére, felhasználhatóságára és a veszélyességre utaló jelet kell elhelyezni.

137BVII.2. Védelmi célra tervezett eszközök

138BE termékkörbe sorolható eszközök

139B- a védőruházat,

140B- a védőlepel,

141B- a légzésvédők.

142Ba) A védőruházat felső részén (nyakrész) és a nadrágban méretjelző címkét kell bevarrni. A ruha egyedi csomagolásán lévő címkén szerepelnie kell a termék megnevezésének, méretjelének, a termékazonosító számnak és a csomag készlettartalmának. A ruhát tároló táskán fel kell tüntetni a termék megnevezését, a méretjelző címkét és a gyártó jelét. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

143Bb) A védőlepel egyedi csomagolásán szerepelnie kell a megnevezésnek és a gyártási időnek. A gyűjtőcsomagoláson kell feltüntetni a termék megnevezését, a méretjelölést, a gyártási időt, a sorozatszámot, a termékazonosító számát és egyéb információkat (bruttó, nettó tömeg). Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

144Bc) A légzésvédelmi eszköz esetén az álarctestbe kell belesütni a méretjelet. A szűrőbetéten lévő szalagcímkének tartalmaznia kell a gyártó nevét, az engedélyszámot, a szűrőbetét típusát és a termékre vonatkozó magyar nemzeti szabvány számát, a sorozatszámot és a gyártás idejét.

145BAz egyedi csomagoláson a fentiek mellett fel kell tüntetni a felhasználhatóság idejét, valamint a tárolásra vonatkozó információkat (piktogramok) is. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

146BVII.3. Vegyi mentesítő anyagok

147BA vegyi mentesítő anyagot és oldatot (a továbbiakban: anyag) tartalmazó felhasználói göngyöleget jelöléssel kell ellátni. A göngyöleg fajtájától függően a jelölést az MSZ K 1009 katonai szabvány szerint kell elhelyezni. A jelölésnek tartalmaznia kell az anyag megnevezését, a felhasználási terület megjelölését, a sorozatszámot, a gyártás évét és hónapját, a bruttó és nettó tömeget, a tárolhatóság, valamint a felhasználhatóság idejét. A göngyölegen egyéb, a tárolt anyagra jellemző kiegészítő felirat is elhelyezhető.

VIII. Fejezet

148B“Energiahordozó anyagok” és kapcsolódó összetevők (ML 8)

149BA IV. fejezet előírásai alapján kell eljárni!

IX. Fejezet

150BKifejezetten katonai használatra tervezett vízi járművek, különleges tengerészeti berendezések és tartozékok, és azok alkatrészei (ML 9)

151BIX.1. Folyami járművek

152BA terméken elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék típusát, a gyártási számot és a gyártás évét. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

X. Fejezet

153BRepülőgép, személyzet nélküli légi jármű, repülőgép-hajtómű (motor) és repülőgép-részegység, hozzátartozó berendezések és alkatrészek, amelyeket kifejezetten katonai használatra terveztek, vagy módosítottak (ML 10)

154BA termék alkatrészei, részegységei és fődarabjai jelölésére - amennyiben a gyártmány mérete és felülete megengedi - az eredeti terméktulajdonos dokumentációjában szereplő rajszám vagy típusszám és a gyártó jelének a felvitele szolgál.

155BRészegységen a termék egyedi, gyári azonosító sorszámát is fel kell tüntetni.

XI. Fejezet

156BA jelen Jegyzékben másutt engedélyezés alá nem vont, katonai célra tervezett elektronikai berendezések, valamint kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek (ML 11)

157BA katonai célra tervezett elektronikai berendezések, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek termékkörbe tartoznak:

158B- a hírközlési rendszerek és eszközök,

159B- a katonai GPS rendszerek és eszközök,

160B- a harcászati rendeltetésű URH rádiók,

161B- a vezetékes és vezeték nélküli távközlési rendszerek,

162B- a lokátor vezérlő, vevő és jelfeldolgozó rendszerek,

163B- a légtér ellenőrző rendszer (radar) eszközei,

164B- a biztonságtechnikai jelző-, megfigyelő rendszerek,

165B- a személybeléptető és ellenőrző rendszerek,

166B- a távfelügyeleti rendszerek,

167B- a felderítő és iránymérő eszközök,

168B- a szünetmentes- és egyéb tápegységek, áramellátó berendezések,

169B- a különböző típusú katonai árbocok, antennák, antenna rendszerek (mechanikus, hidraulikus, pneumatikus),

170B- az egyedi rendeltetésű informatikai rendszerek és eszközök,

171B- az egyéb elektronikai eszközök.

172BA berendezéseken, eszközökön vagy a rajtuk elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusjelét, a gyártási számot és a gyártási évet. Továbbá jelölni kell a működtetésre vonatkozó adatokat és a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

173BAz önállóan funkcionáló, alacsonyabb szintű részegység azonosítására alkalmas a gyártói termékjelölés (rajzszám).

XII. Fejezet

174BNagy sebességű, kinetikai energiájú fegyverrendszerek és kapcsolódó eszközök, és az azokhoz tervezett különleges részegységek (ML 12)

175BA II. és a XI. fejezet előírásai alapján kell eljárni.

XIII. Fejezet

176BPáncélozott, vagy védőberendezések és szerkezetek, valamint anyagok (ML 13)

177BXIII.1. Testvédő nem fémes szerkezetek, részegységek, elemek

178BLövedék- és repeszálló védőmellények esetén a védőeszközöket minden esetben el kell látni megfelelő információt tartalmazó adattáblával (címkével).

179Ba) Ha bármely védőeszközből eltávolítható a ballisztikai védőbetét, akkor a védőeszköz minden egyes eltávolítható betétjén vagy a betét védőhuzatának külső felületén lévő adattáblán (címkén) fel kell tüntetni a gyártó nevét, a szabvány szerinti védelmi besorolását (a lövedék elleni védelem szintjét), a betét méretét, a védőanyag tételszámát, a gyártási időt, a felhasználhatóság lejárati idejét, a védőbetét egyedi azonosítói számát (sorszám). Jelölni kell a “test felőli oldalt” és az eszköz műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. Továbbá felvihetők a kezelésre és az alkalmazhatóságra vonatkozó utasítások.

180Bb) Ha a védőeszköz védőbetétje eltávolítható a borítóhuzatból, akkor a borítóhuzaton is el kell helyezni az a) pont szerinti adatokat tartalmazó táblát.

181Bc) Amennyiben a védőeszköz egy darabból áll, a fenti információkat egy adattáblán kell megadni. Ha több bontható darabból áll, minden elemet adattáblával kell ellátni.

182BLövedékálló védőmellény jelölésére részletes előírásokat az MSZ K 1114-1, szúrásálló védőmellény esetén az MSZ K 1114-2 katonai szabvány tartalmaz.

183BXIII.2. Ballisztikus takarók és speciális tűzszerész védőfelszerelések

184BA ballisztikus takarókon és speciális tűzszerész védőfelszereléseken fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék típusjelét, védelmi képességét és a gyártási számot. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. Szükség szerint egyéb adat is megadható.

XIV. Fejezet

185BKifejezetten katonai kiképzési vagy hadgyakorlat forgatókönyvi szimulációs célú berendezések, gyakorló (szimulátor) berendezések bármilyen tűzfegyver és fegyverzet használata begyakorlására, amelyek az I. vagy II. fejezetek szerint kerülnek engedélyezésre, és kifejezetten azokhoz tervezett elemek/alkatrészek és szerelvények (ML 14)

186BA katonai kiképzés-technikai célú gyakorló berendezések, eszközök közé tartoznak

187B- a bármilyen lőfegyver és fegyverzet használata begyakorlására oktató berendezések, eszközök,

188B- a rakétakomplexumok szimulátorai,

189B- a szárazföldi jármű szimulátorok,

190B- a légi jármű szimulátorok,

191B- a kommunikációs szimulátorok,

192B- az oktató műszaki harcanyagok (területvédő töltetek, gyújtószerkezetek),

193B- az oktató műszaki gép fődarabok.

194BA berendezéseken, eszközökön elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusjelét, a gyártási számot és a gyártási évet. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

XV. Fejezet

195BKifejezetten katonai használatra tervezett képletapogató (képalkotó/imaging) eszközök, vagy ezeket zavaró berendezések és a kifejezetten ezekhez tervezett elemek/alkatrészek és szerelvények (ML 15)

196BA XI. fejezet előírásai alapján kell eljárni.

XVI. Fejezet

197BKovácsolt, sajtolt és más félkész gyártmányok, amelyek felhasználását engedélyezés alá vont termékekben lehet azonosítani az anyagösszetétel, geometriai méret, vagy alkalmazás alapján, és amelyeket kifejezetten az I-IV., VI., IX., X., XII. vagy XIX. fejezet alapján engedélyköteles termék részére terveztek (ML 16)

198BA kovácsolt, sajtolt és egyéb félkész gyártmányok jelölésére - amennyiben azt a felhasználása indokolja és a gyártmány geometriai mérete lehetővé teszi - a termék dokumentációjában szereplő azonosító szám (rajzszám, típusszám) használható.

XVII. Fejezet

199BKülönféle berendezések, anyagok és könyvtárak (adatbázisok) és a kifejezetten azokhoz tervezett elemek/alkatrészek/részegységek (ML 17)

200BA katonai célra tervezett, különböző rendeltetésű műszaki gépek, berendezések és eszközök körébe tartoznak

201B- a műszaki felderítő eszközök,

202B- a műszaki akadályelhárító eszközök,

203B- az út- és állásépítő gépek,

204B- a hídépítő gépek,

205B- a tábori térvilágító berendezések,

206B- a repülőtér karbantartó gépek,

207B- a katonai konténer családok.

208BA berendezéseken, eszközökön elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusjelét, a gyártási számot és a gyártási évet. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

XVIII. Fejezet

209BGyártóberendezések a jelen Jegyzékben felsorolt termékek előállításához/gyártásához (ML 18)

210BA berendezéseken elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusjelét, a gyártási számot és a gyártási évet. Jelölni kell a működésre vonatkozó adatokat és a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

XIX. Fejezet

211BIrányított energiát kibocsátó fegyverrendszerek (DEW), kapcsolódó berendezések vagy ellentevékenység eszközei, és kísérleti modellek, és a kifejezetten azokhoz tervezett fődarabok/részegységek/alkatrészek (ML 19)

212BA II. és a XI. fejezet előírásai alapján kell eljárni.

XX. Fejezet

213BKriogén és szupravezető berendezések, valamint a kifejezetten hozzájuk tervezett elemek/alkatrészek és szerelvények (ML 20)

214BA XI. fejezet előírásai alapján kell eljárni.

XXI. Fejezet

215B“Szoftver” (ML 21)

216BE termékkörbe tartoznak

217B- az engedélyezés alá vont berendezések vagy anyagok kifejlesztésére, gyártására vagy felhasználására tervezett vagy átalakított szoftverek,

218B- a katonai fegyverrendszerek modellezése, szimulálása vagy értékelése, ellenőrzése, karbantartása vagy aktualizálása céljából készített speciális szoftverek.

219BA főbb azonosító adatokat (a szoftver gyártója, megnevezése, azonosító száma, a gyártás éve) a szoftvert tartalmazó tényleges adathordozón kell elhelyezni.

XXII. Fejezet

220BTechnológia (ML 22)

221BA főbb azonosító adatokat (a technológia gyártója, megnevezése, azonosító száma, a gyártás éve) a technológiát tartalmazó tényleges adathordozón kell elhelyezni.

XXIII. Fejezet

 
Elérhetőségek

 

Tóth Attila László

Fegyveroptika és infra műszerész, szaktanácsadó

 

Műhely nyitvatartás :

Hétfő-péntek : 08.00-16.00

Szombat : 09.00-11.30

Műhelycím : 9700 Szombathely, Thököly u. 46-48

(Belső udvarban !) Autóbeállási lehetőséggel!

 

Postacím :

T.A.L.  f-optika műhely

9700 Szombathely, Thököly u. 46-48.

(csomagot erre a címre kérem feladni !)

tel.: 20/9894-570

e-mail: fegyveroptikakukacfreemail.hu

 

Jobb, ha előtte hív telefonon és egyeztetünk időpontot, mert nem fog megtalálni!

 

 
Videó és DVD

Rendőrhatósági maroklőfegyverismereti vizsgára felkészítő képanyag

CD  -  2.800 Ft

Videókazetta  -  3.300 Ft

DVD  -  3.500 Ft

A videókazetta, CD, DVD tartalmazza mindazon fegyverek bemutatását, amelyek előfordulhatnak a rendőrhatósági vizsgán. Bemutatásra kerülnek a fegyverek működési elvei, technikai paraméterek, fegyverek szabályos töltetlenség ellenőrzése, részleges szét- és összeszerelés, végezetül a gyakorlati vizsgán a maroklőfegyverrel történő lövészet végrehajtása.

Megrendelés:

Tel.: 20/9894-570

e-mail: tal6770@freemail.hu

 
AK

 
Hirdetési felület

Csak fegyverrel, lőszerrel és optikával kapcsolatos cégeknek,magánszemélyeknek hirdetési felület kiadó!

 

Tóth Attila László

Monarchia Vadászbolt és Nagykereskedés hivatalos oldala

 

 

 

 
 

 

 

 

                        

 

 


 

 

 

 

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!